ตัวสลับภาษา

เลือกภาษาของคุณ

โพเลชั่น

ตารางเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและ / หรือคาดการณ์ตัวเลขได้

การแก้ไข

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

การอนุมานด้านซ้าย

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

การอนุมานที่ถูกต้อง

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

 

ป้อนค่าตัวเลขของคุณและกดคํานวณ! เพื่อทราบผลการคํานวณ.

ผลการคํานวณจะไม่ถูกปัดเศษทศนิยม.