ตัวสลับภาษา

เลือกภาษาของคุณ

รูปทรงกระบอกแนวนอน

การคํานวณเนื้อหาทั้งหมดและบางส่วนของรูปทรงกระบอกแนวนอน

รูปทรงกระบอกแนวนอน

สําหรับข้อมูลของคุณ:

รูปน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานมีปริมาณสูงสุด 2220, 3250, 4320 หรือ 5400 ลิตร ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคงที่ 1270 มม.
ซึ่งรวมถึงความยาวลําตัวตามลําดับ 1752.5 มม., 2565.5 มม., 3410 มม. และ 4263 มม.

ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเรือ
ตรวจสอบความยาวของเรือ
ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
     
   

ผลลัพธ์การคํานวณ

0 มม
0 มม
0 มม
0 ลิตร
0 ลิตร
0 ลิตร