ตัวสลับภาษา

เลือกภาษาของคุณ

การแก้สมการกําลังสอง

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณค้นหาศูนย์ของสมการกําลังสอง

ax2+bx+c=0

a b c

ผลการคํานวณ:

x1 = ค่า 1  
x2 = ค่า 2  

 

ป้อนค่าตัวเลข a, b, c แล้วกดปุ่ม คํานวณ! เพื่อทราบผลการคํานวณ.

ผลลัพธ์ในกรณีของการแยกแยะเชิงลบไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นจํานวนเชิงซ้อน.

ผลการคํานวณจะไม่ถูกปัดเศษทศนิยม.